briantony

Tả con mèo nhà em

Đa số ở các gia đình nông thôn đều nuôi một con vật gì đó. Có nhà nuôi rất nhiều con vật khác nhau nhau. Một trong những con vật có hầu hết ở mọi nhà chính là con mèo. …